سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجله فرهنگ کوثر 
پژوهشگر 
 
 
مقاله نویس 
همکاری 
مجموعه گلشن ابرار 
پژوهشگر 
 
 
مقاله نویس 
همکاری 
مجله رشد مینوبران 
پژوهشگر 
 
 
مقاله نویس 
تدریس 
مدرسه الهادی(ع) 
مدرس 
 
 
-----